شرکت

09/04/2020

ساخت و طراحی ساختمان شرکت آمازون

یک ساختمان بلند همراه با سه ساختمان کروی شکل که محور اصلی دفتر مرکزی جدید آمازون است. بزرگترین “کره” تقریباً 90 فوت (27 متر) قد و […]